Kuntalaisilla on oikeus parhaaseen palveluun.

Palvelujen järjestämisessä tulee ottaa keskiöön kuntalaiset ja heidän äänensä. Kuntalaiset mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Saavutettavat ja laadukkaat kunnan palvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia.

 

 

Kunnan palveluissa ja kunnan hankkimissa palveluissa haluan nostaa erityisesti

mielenterveyden edistäminen ja mielenterveysvaikutusten arvointi

turvallinen kasvu-,  oppimis- ja työekentely-ympäristö kaikille

kulttuuri- ja liikuntapalvelut, saavutettavuus

harrastamisen yhdenvertaiset mahdollisuudet ja harrastamisen Suomen malli Kotkaan

 

 

Mielenterveys on keskeinen hyvinvoinnin tekijä, joka auttaa meitä toimimaan elinympäristössämme ja kohtaamaan erilaisia tilanteita ja selviytymään haasteista.

Mielenterveyden avulla kykenemme elämään arkeamme, opiskelemaan, tekemään työtä, harrastamaan, osallistumaan erilaisten yhteisöjen toimintaan ja olemaan vuorovaikutuksessa toistemme kanssa.

Päätöksenteossa koskien kunnan palveluja, tulee arvioida mielenterveysvaikutuksia. Tällä tarkoitan, että päätöstä tehdessä tulee arvioida millaisia vaikutuksia tehtävällä päätöksellä olisi kuntalaisten mielen hyvinvointiin.

 

Kotkan upeat puistot ja viheralueet, mukaan lukien leikkipaikat ja pelikentät tukevat lasten, nuorten ja perheiden yhteistä ajanviettoa ja hyvinvointia eri ikäkausina.

Liikkumisella ja liikunnalla on merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä. Liikkumiseen kannustaminen ja liikuntapaikkojen saavutettavuus on keskeinen kuntien hyvinvointitehtävä.

 

Kotka on monipuolisen kulttuurin ja tapahtumien värittämä kiinnostava kaupunki elää ja tulla. Kaikille kotkalaisille tulee tarjota kulttuuri- ja tapahtumatuotannon saavutettavuus. Kulttuuri on kaupunkimme elinvoiman ja hyvinvoinnin lähde. 

Turvataan kaupunkikonsernin kulttuuriosakeyhtiöiden Kymi Sinfoniettan, Kotkan kaupunginteatterin ja Maretariumin toimintaedellytykset ja varmistetaan samalla niiden rahoituspohjaa; valtionosuuksia, omia tuottoja ja kaupungin tukea. 

Kaupungin tulee jatkossakin tukea kuntalaisten mahdollisuuksia taidekasvatukseen, yhdistys- ja kansalaistoimintaa, kirjastopalvelujen saavutettavuutta, kiinnostavaa kaupunkiympäristöä. Tapahtumakeskus Venda on  uusi kaupungin tapahtumatuotannon ja elinvoiman vetovoimatekijä. 

Kotkan kaupungin kulttuuriohjelmaan on kirjattu, että vuoteen 2025 mentäessä  otetaan käyttöön erityisryhmien kulttuurista osallistumista tukevia käytäntöjä ja toimintamalleja.

Suomen oloihin muovattu maksuttoman harrastamisen tukeminen koulupäivän yhteydessä tulee ottaa käytännöksi myös Kotkassa. Se tukee lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäisee eriarvoistumista ja syrjäytymistä.